Heltid | eller fagforening (2023)

Titusenvis av arbeidere jobber underordnede, men ønsker å jobbe fulltid. De fleste av dem er kvinner. Noen velger lavere arbeidsprosent fordi det passer dem bedre eller fordi de ikke orker å jobbe fulltid. Hvilke konsekvenser får deltidsarbeid for deg? Fagforbundet hevder lovfestet rett til å jobbe heltid.

Midttidsrapporten for 2021

direkte på heltid

Det kan være mange grunner til å redusere arbeidstiden. Kanskje du har små barn eller har omsorg for eldre foreldre? Det er ikke alltid lett å få ting til å skje. Men det er også mange som ønsker seg en fulltidsjobb uten å finne den. Alle deltidsansatte har det til felles at det er viktig å kjenne sine rettigheter og hvilke regler som gjelder i arbeidslivet.

Finn ut hvor mange deltidsstillinger din kommune lyser ut – sjekk ut deltidslisten her


Fagforbundet har lenge kjempet for at de som jobber deltid ufrivillig skal få den arbeidsprosenten de ønsker.I 2014 ble det en endring i Arbeidsklimaloven som gir deltidsansatte rett til en arbeidsprosent tilsvarende det de faktisk har jobbet de siste 12 månedene.

Enhver skal ha rett til fullt verv og fast ansettelse. Derfor jobber Fagforbundet med å lovfeste retten til heltidsarbeid.

 • Forbundet har vedtatt dette på heltid i prinsippet og handlingsprogrammet.

Fagforbundet arbeider for at ansettelse skjer i hele stillinger og at deltidsansettelser er et unntak fra denne hovedregelen.

Hvorfor er heltid viktig?

Hele roller har mange fordeler for deg som ansatt. De viktigste argumentene for en fullstendig stilling er:

 • høyere lønn
 • beste pensjon
 • forutsigbar hverdag
 • hoppe over jaktvakter
 • tilgang til boliglån

Mange av fagforeningens medlemmer jobber deltid. De fleste deltidsstillingene er i kommunal sektor. Dette gjelder særlig helse og omsorg, renhold og for ansatte i skoler og fritidstilbud, og gjelder først og fremst kvinner. I helse- og omsorgssektoren er det kun én av tre som jobber i turnus som har full jobb.

Fagforbundet mener det trengs politisk vilje og mer kunnskap om de positive effektene av heltidsarbeid. Alle stillinger tilbyr kvalitet og kompetanse. Derfor må kommunene opplyse om alle ledige stillinger. Fagforeningen studerte praksisen med å annonsere for ledige stillinger som helsearbeider. Kun 16 prosent av dem lyses ut som heltidsstillinger.

Det er viktig at den nyutdannede har mulighet til å starte karrieren i full stilling. Kommuner som klarte å redusere deltidsarbeid prioriterteå skape en heltidskulturfordi de ser at det fungerer. En kartlegging av deltidsbruk og ansattes ønsker er nødvendig og bør gjennomføres for ulike fagorganiserte yrkesgrupper. Arbeidstakerstillingsbrøker må økes før nye stillinger utsettes.

Når kan en vikar søke på en større stilling?

Mange deltidsansatte kan kreve høyere stilling etter arbeidsmiljøloven § 14-4 for:

 • Finn ut hvor mye du regelmessig jobbet i tillegg til din vanlige stilling. Beregn den gjennomsnittlige stillingsprosenten du hadde det siste året.
 • Din tillitsvalgte kan også hjelpe deg med å finne ut hvilken jobb du har krav på. Er du tillitsvalgt og vet ikke hvem din tillitsvalgte er?du kan få tilgang til sidene dineoppdage.
 • Du må sende en skriftlig klage til arbeidsgiver og se arbeidsplassloven § 14-4a. Dersom arbeidsgiver er uenig, kan det utarbeides sak for tvisteløsningsnemnda.
 • Du kan også kreve høyere stilling etter arbeidsplassloven § 14-3 om fortrinnsrett for deltidsansatte.

Fast stilling er første skritt?

Fagforbundet mener at alle skal ha rett til hele og faste stillinger. Det handler om et trygt og godt arbeidsliv som gir grunnlaget for en forutsigbar og trygg hverdag. Fast stilling er også helt nødvendig for å få boliglån og for å kunne planlegge for fremtiden.

Hovedregelen Iarbeidsmiljøloven(§ 14-9 første ledd) er fast ansettelse. Du kan fortsatt være midlertidig ansatt under visse betingelser, for eksempel å være vikar for noen andre.

Men er du ansatt for en viss periode, regnes ansettelsen som fast og du har rett til fast ansettelse.

Dette gjelder dersom du har jobbet i mer enn fire år i et vikariat (§ 14-9 annet ledd a), eller hvis du har jobbet i mer enn 3 år i stedet for noen andre, eller gått over til årskontrakter (§ 14 - 9 annet ledd b og f).

Ny lov: fortsatt få endringer

Fra og med 2014 fikk vi arbeidsmiljøloven § 14-4 a som gir deltidsansatte som de siste 12 månedene regelmessig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, rett til en stilling tilsvarende effektiv arbeidstid i denne perioden.

Vi ser imidlertid liten endring i statistikken på makronivå. Annonseringspraksis må endres. Av alle utlyste stillinger for helsepersonell i fjor var det kun 16 % som var på heltid, mens 18 % av stillingene var under 20 %.

 • Finn ut hvor mange deltidsstillinger din kommune lyser ut – sjekk ut deltidslisten her

Kontakt din tillitsvalgte for hjelp

gave

Nye lovforslag styrker retten til heltidsarbeid Regjeringen legger frem nye lovforslag som styrker retten til heltidsjobber, herunder at behovet for deltidsarbeid skal dokumenteres av arbeidsgiver. – Det viktigste steget vi kan ta for å sikre større likestilling er å sikre kvinner rett til faste og fulle verv, sier forbundsleder Mette Nord.
sammen på heltid Halvtidskrisen: et av de viktigste temaene i vår valgkamp ABC Deltid - Fagforbundet Ung lanserer en A til Å-guide

se alt

Få alle våre medlemsfordeler
– Bli medlem i dag!

Spørsmål og svar på heltid og deltid

Deltidsstillinger brukes ofte for å fylle hull i turnusen. Det er arbeidsgivers rett til å tildele deg vakter når det er nødvendig.

Arbeidsmiljøloven inneholder ikke bestemmelser som gir arbeidstakere rett til å være fri fra jobb på barnas første skoledag eller når de blir vant til barnehagen.

Retten til permisjon, i henhold til arbeidsmiljøloven, er knyttet til permisjon for svangerskap og barsel, barns sykdom, omsorg og amming av nærstående, permisjon for utdanning og annet (aml kapittel 12).

Men disse bestemmelsene omfatter ikke rett til kortvarig gratis start i skole eller barnehage.

Frisklivstillatelse: lokale regler og avtaler

Statlige og kommunale tjenestemenn hadde allerede spesifisert bestemmelser om rett til kort sosial permisjon i større tariffavtaler. Dette inkluderte også rett til lønnet fri fra arbeid ved undervisningsstart og mye mer.

i dag inneholderStatens hovedtariffavtaleen velferdspermisjonsbestemmelse, som sier at der det foreligger viktige velferds- og omsorgsgrunner, kan arbeidstaker få velferdspermisjon med lønn i inntil 12 virkedager (Statlig HTA, 2014-2016, § 22) . Blant annet de sentrale avtalene med tilsvarende bestemmelser erHovedtariffavtalen i kommunene(HTA KS, § 14.1).

Etter forenklingen av avtaleverket på 1990-tallet er det nå vanlig at regler for innvilgelse av kortvarig sosialpermisjon utvikles og anvendes lokalt, innenfor bedrifter og kommuner. I dette tilfellet ble de tidligere bestemmelsene i hovedavtalene stort sett opprettholdt. Dette er fordi lokale regler og retningslinjer generelt gir personalet én fridag på et barns første skoledag og tre fridager når de bosetter seg i barnehagen.

Kilde: Arbeidsliv.no, les der

Er du i arbeid har du som regel rett til å bruke omsorgsdager når du må gå fra jobb når barnet ditt er syk eller barnets omsorgsperson er syk.

NAV-kilde, les flere omsorgsdager på nav.no

Det kommer an på om du har tariffavtale der du jobber og hva tariffavtalen sier.

For ansatte i stat og kommune, i forbindelse med eksamen, rett til eksamen eller studiedagfor to studiepoengLesedager skal benyttes umiddelbart i forbindelse med eksamen. Arbeidstaker og arbeidsgiver må på forhånd avtale hvilket år dagene skal brukes.

Deltidsansatte med fast (eventuelt gjennomsnittlig) ukentlig arbeidstid er avtalepliktig på samme måte som heltidsansatte.

Mange arbeidsgiverforeninger og private virksomheter har også tilsvarende bestemmelser i sine tariffavtaler.

Les mer om denne retten i stabshåndboken § 9.11

Arbeidsgiver og arbeidstaker er i utgangspunktet bundet av arbeidsavtalen som er tidligere avtalt mellom partene. Dette innebærer at verken arbeidstakeren eller arbeidsgiveren ensidig kan endre en deltidsarbeiders arbeidsdag fra en dag til en annen dersom flyttbare helligdager faller innenfor vedkommendes ordinære arbeidsdager. Skjemaet bør om mulig tjene som grunnlag for denne tolkningen i arbeidsavtalen eller lignende.

Bevegelige helligdager er helligdager og helligdager som inntreffer på ulike datoer fra ett år til det neste og/eller som noen år faller på en virkedag og andre på en søndag. I Norge er disse dagene bevegelige høytider: nyttår, jul og jul, påske og pinse, Kristi himmelfart, 1. og 17. mai.

Det er kun to av de dagene, 1. mai og 17. mai, hvor det er lovregulert at du har krav på lønn dersom bedriften/virksomheten stenger. Du har rett til lønn på disse dagene dersom det hadde vært vanlige arbeidsdager for den enkelte, dersom bedriften ikke hadde stengt arbeid. PÅ1. og 17. mai fungerer som helligdagerFinnes det bestemmelser i denne forbindelse?

I de aller fleste tariffavtaler er det bestemmelser om lønn på alle bevegelige høytider, som jul og påske.

Tariffavtaler har også egne regler om merarbeid på variabel ferie.

Etter en måneds arbeid har du rett til sykepenger med legeerklæring og etter to måneder tre dagers egenmelding.

Arbeider du mer enn ni timer per skift eller 40 timer per uke, har du krav på minst 40 prosent tillegg.

Du har rett til permisjon på minst fire uker og én dag, inkludert tre sammenhengende uker om sommeren. Antall betalte feriedager avhenger av hvor mye sysselsetting du har

kontaktpersoner

Heltid | eller fagforening (2)

Toma Kjøllmoen

Assessor

handelsenhet

siv.kjollmoen@fagforbundet.no

901 06 739

Hei, jeg heter Frøya. Kan jeg hjelpe deg?

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Refugio Daniel

Last Updated: 01/16/2023

Views: 6020

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Refugio Daniel

Birthday: 1999-09-15

Address: 8416 Beatty Center, Derekfort, VA 72092-0500

Phone: +6838967160603

Job: Mining Executive

Hobby: Woodworking, Knitting, Fishing, Coffee roasting, Kayaking, Horseback riding, Kite flying

Introduction: My name is Msgr. Refugio Daniel, I am a fine, precious, encouraging, calm, glamorous, vivacious, friendly person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.